Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen TALL TAILORS en haar klanten.

Datum laatste wijziging: dinsdag 1 oktober, 2023.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Ondernemer: de rechtspersoon die een bedrijf heeft in de e-commerce modedetailhandel en hieromtrent producten aanbiedt aan consumenten en wederpartijen;
Wederpartij: een partij die producten afneemt bij de ondernemer. De wederpartij kan zijn een consument of een rechtspersoon/bedrijf;
Consument: een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die als klant producten afneemt van de ondernemer;
Rechtspersoon/bedrijf: de rechtspersoon, of de natuurlijke persoon handelend vanuit de uitoefening van een beroep of bedrijf, die producten afneemt van de ondernemer;
Overeenkomst: de meerzijdige rechtshandeling, waarbij ondernemer met een wederpartij een verbintenis aangaat;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Herroepingsrecht: het recht van de consument om binnen gestelde wettelijke termijn de overeenkomst te ontbinden;
Webshop: het online-platform waarop de ondernemer zijn producten aanbiedt voor wederpartijen;
Dag: kalenderdag.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

TALL TAILORS
Het Lariksbos 17
7325 AR Apeldoorn
info@talltailors
KvK: 77450396
Telefoon: +31 6 58931698

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de ondernemer en wederpartijen.
 2. Consumenten gaan akkoord met deze algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling, vóór de totstandkoming van de overeenkomst. Deze bevestiging vindt plaats door het aanvinken van de selectie dat zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden;
 3. Rechtspersonen/bedrijven gaan akkoord met deze algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling op basis van een uitgebrachte offerte door de ondernemer. Deze voorwaarden worden kenbaar gemaakt bij het verstrekken van een offerte.
 4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod.
 2. Aangeboden producten door de ondernemer zijn altijd voorzien van een volledige, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe omschrijving. Deze omschrijving is zodanig dat de wederpartij een goede beoordeling van het product kan maken. Afbeeldingen gebruikt in de productomschrijving zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1.  de prijs, inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; en
  6. een eventuele betalingstermijn.
 4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Wanneer de overeenkomst is gesloten bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang ondernemer deze bevestiging niet heeft gemaakt, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. Bij de totstandkoming van een overeenkomst op afstand, waarbij een elektronische betaling heeft plaatsgevonden, treft de ondernemer maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data en zorgt te allen tijde voor een beveiligde Webshop.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Elke overeenkomst tussen ondernemer en wederpartij wordt apart aangegaan en eindigt derhalve na nakoming van beide partijen, dan wel door ontbinding. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aangaan van meerdere aparte overeenkomsten.
 6. De ondernemer zal bij het product aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
  1. waar de wederpartij met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 7. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 8. Na het sluiten van de overeenkomst is het tot aan het moment van verzending voor de wederpartij mogelijk om wijzigingen aan te brengen in klant- en adresgegevens. De wederpartij blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste opgave van haar klant- en of adresgegevens. Deze wijzigingen dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt door contact op te nemen met de klantenservice.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

 1. De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na de dag van ontvangst van het product door of namens de consument, of na ontvangst van het laatste product indien een bestelling met meerdere producten afzonderlijk wordt geleverd.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
 3. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Uitgangspunt daarbij is dat het product geïnspecteerd mag worden zoals ook in een winkel gedaan zou worden. Een product mag worden gepast, maar niet langere tijd worden gedragen
 4. Kosten welke zijn gebonden aan het retourneren van producten in het kader van het herroepingsrecht, zijn niet in alle gevallen voor rekening van de ondernemer. Het actuele retourbeleid is altijd te raadplegen via de webshop.
 5. Terugbetaling (of gedeeltelijke terugbetaling) van de producten welke worden geretourneerd in het kader van het herroepingsrecht zal plaatsvinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de producten door de ondernemer.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSRECHT EN RECHT VAN RETENTIE

 1. De ondernemer kan zich het eigendom voor van alle door hem geleverde producten voorbehouden. De wederpartij wordt pas eigenaar van het gekochte product als hij de prijs, plus het eventueel meerdere verschuldigde, volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
 2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de wederpartij tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 8 – ONTBINDING EN OVERMACHT

 1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van bijzondere aard of geringe betekenis is, dat deze de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
 2. In het geval van ontbinding conform lid 1, zal de ondernemer het bedrag dat de wederpartij heeft betaald uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 4. De wederpartij wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de wederpartij niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vergelijkbaar product beschikbaar te stellen aan de wederpartij. Dit zal voor verzending kenbaar worden gemaakt aan de wederpartij, waarbij door de wederpartij kan worden besloten om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 9 – LEVERTERMIJN

 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van bestellingen van zijn producten, als wel het uitvoeren van die bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres welke de wederpartij kenbaar heeft gemaakt aan de ondernemer.
 3. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de wederpartij in het bezit van de gekochte producten stelt. Na aflevering gaat het risico van het product over op de wederpartij.
 4. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen.
 5. Bij overschrijding van de levertermijn dient de wederpartij de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden. Onder redelijk wordt de oorspronkelijk vermoedelijke levertijd verstaan, met een maximum van een maand. Indien de ondernemer niet binnen deze nadere termijn tot aflevering over gaat, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 10 – GARANTIES

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in de offerte vermelde specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De ondernemer staat niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundigheid of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de wederpartij of derden aan het geleverde product hebben aangebracht.

ARTIKEL 11 – BETALING

 1. De ondernemer stelt via de Webshop meerdere betaalmethoden ter beschikking. Het is aan de wederpartij gehouden een keuze te maken uit een der methoden. Enkel na het afronden van een succesvolle betaling, en het accepteren van de bijbehorende voorwaarden, komt de overeenkomst tot stand.
 2. Bij overeenkomsten tussen de ondernemer en rechtspersonen/bedrijven wordt ten behoeve van betaling een factuur toegezonden, waarbij een maximale betalingstermijn van 14 dagen geldt, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De rechtspersoon/bedrijf is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze termijn het verschuldigde bedrag nog niet heeft betaald.
 3. Bij verzuim van de rechtspersoon/bedrijf tot betaling, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin de rechtspersoon/bedrijf op zijn verzuim wordt gewezen en waarin hem alsnog de gelegenheid wordt gesteld binnen een aanvullende termijn van 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de rechtspersoon/bedrijf ook in deze aanvullende termijn na de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen kan voldoen is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen het recht om de, gelijktijdig met de betalingsherinnering, aan de rechtspersoon/bedrijf kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Indien de ondernemer zich binnen wettelijke kaders heeft verondersteld van het – mogelijk – niet kunnen voldoen aan de betalingsverplichting door de rechtspersoon/bedrijf is de ondernemer gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de navolgende uitvoering extra voorwaarden te verbinden.
 6. De wederpartij heeft de verplichting om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

ARTIKEL 12 – WETTELIJKE RENTE EN BUITENRECHTELIJKE KOSTEN

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge artikel 13 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
 2. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 35,00 komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN

 1. Klachten over gebreken aan gekochte producten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.
 2. De wederpartij dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.
 3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs te bewaren.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

 1. Geschillen tussen de wederpartij en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

ARTIKEL 15 – NEDERLANDS RECHT

 1. Alle overeenkomsten en offertes, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen ondernemer en een wederpartij ontstaan. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

ARTIKEL 16 – AFWIJKINGEN

 1. Aanvullende of afwijkende individuele bepalingen, mogen niet ten nadele van de wederpartij zijn. Deze aanvullende of afwijkingen bepalingen tussen de ondernemer en de wederpartij dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.
Korting

MAATHULP

Jouw heupomtrek 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104
Kies breedtemaat 30 32 34 36 38
Jouw beenlengte 88-92 93-97 98-102
Kies lengtemaat 34 36 38

Kies bij voorkeur je gebruikelijke maat van jouw dagelijkse jeans. Indien je er niet uitkomt kunt je deze maathulp gebruiken!

Breedtemaat: De omtrek van je heupen over de rand van je boxer of waar je normaal gesproken je broekrand hebt zitten.
Lengtemaat: Jouw binnenbeenlengte, vanaf je kruis tot aan de grond.

Indien je twijfelt, neem contact met ons op!

Classic Sweatpants
Classic Sweatpants Binnenbeenlengte Taille Heup Bovenbeen Been opening
W32 x L34 76 80 110 59 26
W32 x L36 81 80 110 59 26
W32 x L38 86 80 110 60 26
W34 x L34 75 85 112 61 27
W34 x L36 79 85 112 61 27
W34 x L38 84 85 112 62 27
W36 x L36 78 89,5 114 62 28
W36 x L38 83 89,5 114 63 28

Let op! Dit zijn de werkelijke productmaten. Om jouw maat te kiezen maak je gebruik van onze maathulp bovenaan deze pagina. De broeken worden door mensen gemaakt waardoor kleine afwijkingen helaas kunnen voorkomen.


Timeless Chinos
Timeless Chinos Binnenbeenlengte Taille Heup Bovenbeen Been opening
W30 x L34 86,3 84 108 61 34
W30 x L36 91,4 84 108 61 34
W32 x L34 86,3 88 112 63,5 35
W32 x L36 91,4 88 112 63,5 35
W32 x L38 96,5 88 112 63,5 35
W34 x L36 91,4 92 116 66 36
W34 x L38 96,5 92 116 66 36
W36 x L36 91,4 96 120 68,5 37
W36 x L38 96,5 96 120 68,5 37
W38 x L38 96,5 100 124 71 38

Let op! Dit zijn de werkelijke productmaten. Om jouw maat te kiezen maak je gebruik van onze maathulp bovenaan deze pagina. De broeken worden door mensen gemaakt waardoor kleine afwijkingen helaas kunnen voorkomen.